Condicions d’ús – TRACK – Gaudire Contingut Creatiu SL

Et donem la benvinguda a Gaudire

 

Aquestes condicions d’ús regeixen la manera en què pots utilitzar l’aplicació mòbil. En el moment que crees un compte d’usuari a l’aplicació, estàs acceptant aquestes condicions.

El servei

Acceptem proporcionar el servei complet de l’app, podent utilitzar tota la plataforma, incluint totes les funcionalitats d’aquesta:

 • Crear un usuari personalitzat. Aquest és el que podran veure les altres persones que participen a la partida, tant el nom com el sobrenom
 • Navegar per l’aplicació. Veure les estadístiques a temps complet i totes les dades que hi apareguin.
 • Jugar a les partides que vulguis.
 • Veure els mapes de les diferents partides, participar-hi i utilitzar la geolocalització.

Aquesta aplicació tracta un joc festiu, participatiu i d’oci. També, que tota acció que realitzin les persones, ja sigui en espais coberts, o a la via pública, va a càrrec del mateix usuari. No es tallaran carrers ni es desviarà el trànsit per al desenvolupament del joc. 

Compromisos que assumeixes:

Perquè puguis utilitzar la nostra aplicació necessitem que assumeixis aquests compromisos:

Qui pot utiltizar l’aplicació?

Volem un servei inclusiu i obert, i a la vegada que compleixi amb totes les normatives de seguretat. Qualsevol persona pot utilitzar l’aplicació, a excepció dels requeriments següents:

 • Tenir mínim 14 anys , o l’edat mínima legal al teu país.
 • En cas de tenir entre 15 i 18 anys, cal una autorització del pare/mare o tutor legal per utilitzar l’aplicació.
 • No tenir antecedents que indiquin que tens prohibit utilitzar algun aspecte de la nostra aplicació en virtut de la legislació aplicable.
 • El teu compte d’usuari no hagi estat inhabilitat anteriorment a causa d’una infracció de llei o per qualsevol de les nostres polítiques.
 • No haver estat condemnat per delictes sexuals.

Restriccions per l’us de l’aplicació:

 • No et facis passar per una altra persona ni proporcionis informació incorrecta. A l’espai de creació d’usuari la informació ha de ser verídica, precisa i actualitzada. No obstant, a l’apartat de l’edició del perfil de joc pots adaptar la teva pàgina depenent de les directrius que et dongui l’administrador de la partida.
 • No realitzis activitats il·legals, enganyoses o fraudulentes, ni amb finalitats il·legals o no autoritzades.
 • No pots infringir aquestes condicions ni les nostres polítiques de seguretat (ni animar a altres persones a fer-ho).
 • No publiquis contingut privat o confidencial de ningú, ni duguis a terme cap activitat que infringeixi els drets d’una altra persona, incluint els de propietat intel·lectual o industrial.
 • No utilitzis llenguatge ofensiu ni que mostri falta de respecte cap a algú altre. 

Permisos que ens concedeixes:

Com a part del nostre acord, també ens concedeixes els permisos necessaris per a proporcionar-te aquest servei:

 • No reclamem la propietat del teu contingut, sinó que ens concedeixes la llicència per a usar-lo, fent que les altres persones que estan dins la partida la puguin visualitzar.
 • Permís per a utilitzar la informació del teu perfil de joc (nom, cognom, correu electrònic), fent que els altres usuaris de l’aplicació visualitzin aquesta informació (el correu electrònic NO la visualitzaran, només nom, cognom i sobrenom)
 • Permís per a utilitzar la informació del teu perfil de joc (sobrenom, nom i cognom), per aparèixer al resum de les persones utilitzades.
 • Permís per a utilitzar les teves dades per a crear les estadístiques de joc.
 • Permís per a complir la normativa de la partida. Acceptes complir els terminis de joc, així com les normes assignades per part de l’administrador, i disponibles a l’aplicació. També en el cas de poder eliminar participants en qualsevol moment, o de donar immunitats.

Eliminació de contingut, inhabilitació o cancelació del compte:

 • En cas d’ús inapropiat greu de l’aplicació, demanarem responsabilitats legals per assumir els danys causats al funcionament de l’aplicació.
 • També, tot aquell intent d’accedir al codi font de l’aplicació i fer o intentar fer qualsevol acció que modifiqui el funcionament habitual de l’aplicació sense el permís de Gaudire serà perseguit jurídicament.
 • Podem eliminar qualsevol contingut que comparteixis a l’aplicació si considerem que infringeix aquestes condicions o alguna de les nostres polítiques, o si és exigit per llei.
 • Podem negar-nos a proporcionar-te o deixar de proporcionar-te la totalitat o una part del nostre servei de forma inmediata si s’infringeix de forma clara, greu o reiterada aquestes condicions d’ús, si infringeixes les lleis de propietat intel·lectual d’altres persones o si la llei ens obliga a fer-ho.


Si consideres que el teu usuari ha estat eliminat o s’ha eliminat contingut, i creus que és un error, pots contactar amb nosaltres a través de la nostra plataforma de contacte de la pàgina web.

 

Política de privacitat de dades

Per a proporcionar el nostre servei, necessitem recopilar i utilitzar la teva informació. Aquesta, només serà utilitzada pel correcte funcionament de l’aplicació, i pels apartats que segueixen: 

Quin tipus d’informació recopilem?

Recopilem informació personal a l’hora de crear el perfil d’usuari (nom, cognom, correu electrònic i, en alguns casos, el telèfon). 

Per altra banda, recopilem informació del teu perfil de joc (nom, cognom, mail i sobrenom).

Com la compartim?

La informació del perfil d’usuari serà pública als participants de l’aplicació, A la classificació de la partida hi apareixeran les teves dades.

En canvi, l’apartat del perfil de joc és el que els participants de la partida veuran si s’escau a la dinàmica del joc. 

També, si el jugador/a és eliminat, aquesta informació sortirà a la llista de participants eliminats, juntament amb la foto. 

Qui la pot veure?

Qualsevol persona aliena a la partida pot accedir a veure el contingut de la mateixa si es crea un perfil d’usuari.

S’informarà si la partida és amb contrassenya o no amb antelació a l’inici de la mateixa. Si no s’informa significa que la partida no disposa de contrassenya.

 

Responsabilitats que assumeixes com a administrador de la partida

Com a administrador i/o organitzadors de la partida, tindreu accés a:

 • Nom i cognoms dels participants
 • Mail 
 • Totes les dades que emplenin a l’aplicació.
 • Emplenar els punts de geolocalització que s’utilitzaran a la partida
 • Preguntes i respostes que s’utilitzaran a la partida.


Des d’Artic Game Apps no ens fem responsables de l’ús indegut que es puguin fer d’aquestes dades. Acceptant aquestes condicions assumeixes el compromís de no utilitzar-les en cap cas per una raó aliena a l’aplicació, o que no estigui relacionada amb el propi joc o desenvolupament del mateix.

 

Tampoc ens fem responsables de qualsevol proposta de contingut inapropiat o ofensiu per a altres. En aquest cas ens reservem el dret d’emprendre accions legals si és necessari.

 

GAUDIRE CONTINGUT CREATIU SL

C/Pica d’Estats 119

08272 Sant Fruitós de Bages

B16674053

Términos de uso – ARTIC GAME APPS – ESPAÑOL

Bienvenido a Artic Game Apps.

 

Estos términos de uso rigen cómo puede usar la aplicación móvil. Cuando creas una cuenta de usuario en la aplicación, aceptas estos términos.

 

El servicio

Nos comprometemos a ofrecer el servicio completo de la aplicación, pudiendo utilizar toda la plataforma, incluyendo todas las funcionalidades de la misma:

 • Cree un usuario personalizado. Esto es lo que las otras personas involucradas en el juego serán capaces de ver.
 • Examine la aplicación. Consulte las estadísticas a tiempo completo y todos los datos que aparecen.
 • Edite y configure su perfil de usuario.
 • Consulta la información que te ha proporcionado el administrador del juego.
 • Promover un entorno inclusivo, participativo y lúdico. Incluso si se utiliza el lenguaje del asesinato, y aparece un cementerio, se considera el tema de un juego de rol, donde sólo se persiguen los fines recreativos y de ocio.

 

Cabe destacar que esta aplicación es un juego festivo, participativo y de ocio. Además, eso en ningún caso hace historias reales de muertes o asesinatos, y eso en todo momento es parodia y sátira sobre las eliminaciones de los jugadores.

Para enfatizar este hecho, Artic Game Apps no utiliza el lenguaje de “matar” o “asesinato”, sino que se convierte en “eliminar”. Además, toda la promoción y contenido de la app ha sido diseñada con animaciones y dibujos festivos para potenciar este entorno.

 

Compromisos que usted asume:

Para que pueda utilizar nuestra aplicación necesitamos que asuma estos compromisos:

 

¿Quién puede usar la aplicación?

Queremos un servicio inclusivo y abierto, y al mismo tiempo cumplir con todas las normas de seguridad. Cualquier persona puede usar la aplicación, excepto por los siguientes requisitos:

 

 • Tener un mínimo de 14 años, o la edad mínima legal en su país.
 • Si tiene entre 15 y 18 años, se necesita una autorización del padre o tutor legal para utilizar la aplicación.
 • Usted no tiene antecedentes que indiquen que se le prohíbe usar cualquier aspecto de nuestra aplicación bajo la ley aplicable.
 • Su cuenta de usuario no se ha deshabilitado previamente debido a una violación de la ley o a cualquiera de nuestras políticas.
 • No ha sido condenado por delitos sexuales.

 

 

Restricciones en el uso de la aplicación:

 • No deje que otra persona se las pase ni proporciones información incorrecta. En el espacio de creación del usuario, la información debe ser verdadera, precisa y actualizada. Sin embargo, en la sección de edición del perfil del juego puedes adaptar tu página en función de las pautas que te dé el administrador del juego.
 • No lleve a cabo actividades ilegales, engañosas o fraudulentas, o con fines ilegales o no autorizados.
 • No puede infringir estas condiciones o nuestras políticas de seguridad (o alentar a otros a hacerlo).
 • No publique contenido privado o confidencial de nadie, ni lleve a cabo ninguna actividad que infrinja los derechos de otra persona, incluidos los de propiedad intelectual o industrial.
 • No uses lenguaje ofensivo ni muestres falta de respeto hacia otra persona.

Permisos que nos concede:

Permisos que nos concede. Como parte de nuestro acuerdo, también nos concede los permisos necesarios para proporcionarle este servicio:

 • No reclamamos la propiedad de tu contenido, pero nos otorgas la licencia para usarlo, lo que permite que otras personas dentro del juego lo vean.
 • Permiso para usar la información del perfil del juego (apodo, foto, descripción y texto configurable dependiendo del juego), haciendo que otros usuarios de la aplicación vean esta información.
 • Permiso para usar la información del perfil del juego (apodo, foto, descripción y texto configurable dependiendo del juego), para que aparezca en el resumen de las personas utilizadas.
 • Permiso para usar tus datos para crear estadísticas de juegos.
 • Permiso para cumplir con las reglas del juego. Usted acepta cumplir con los plazos del juego, así como las reglas asignadas por el administrador, y disponibles en la aplicación. También en el caso de poder eliminar participantes en cualquier momento, o dar inmunidades.
 • Permiso para solicitar acceso a la cámara de tu dispositivo, para que puedas tomar la foto de tu perfil de juego.

Eliminar, deshabilitar o cancelar tu cuenta:

 • En caso de uso inapropiado grave de la aplicación, le pediremos responsabilidades legales para asumir los daños causados al funcionamiento de la aplicación.
 • Además, cualquier intento de acceder al código fuente de la aplicación y realizar o intentar realizar cualquier acción que modifique el funcionamiento habitual de la aplicación sin el permiso de ArticGameApps será procesado legalmente.
 • Podemos eliminar cualquier contenido que compartas en la aplicación si consideramos que infringe estos términos o cualquiera de nuestras políticas, o si así lo requiere la ley.
 • Podemos negarnos a proporcionarle o dejar de proporcionarle todo o parte de nuestro servicio inmediatamente si estos términos de uso son claramente, grave o repetidamente violados, si usted viola las leyes de propiedad intelectual de otras personas o si la ley nos obliga a hacerlo.

Si considera que su usuario ha sido eliminado o que el contenido ha sido eliminado, y cree que es un error, puede ponerse en contacto con nosotros a través de nuestra plataforma de contacto en el sitio web.

 

Política de privacidad de datos

 

Para proporcionar nuestro servicio, necesitamos recopilar y utilizar su información. Esto sólo se utilizará para el correcto funcionamiento de la aplicación, y para las secciones siguientes:

 

¿Qué tipo de información recopilamos?

Recopilamos información personal al crear su perfil de usuario (nombre, apellidos, correo electrónico y, en algunos casos, su teléfono).

Por otro lado, recopilamos información sobre tu perfil de juego (apodo, foto facial, descripción y dos elementos más configurables por el administrador del juego). En cualquier caso, se informará a todos los usuarios si el juego requiere identificación con un contrarreloj.

 

¿Cómo lo compartimos?

La información del perfil de usuario no se hará pública a los participantes de la aplicación, pero será por el administrador del juego en caso de que desee ponerse en contacto con los participantes.

Por otro lado, la sección de perfil del juego es lo que verán los participantes del juego si se adapta a la dinámica del juego.

Además, si el jugador es eliminado, esta información aparecerá en la lista de participantes eliminados, junto con la foto.

 

¿Quién puede verlo?

Cualquier persona fuera del juego puede acceder para ver el contenido del producto si se crea un perfil de usuario. Sin embargo, dependiendo de la configuración con el administrador, los juegos serán accesibles con contraseñas o no. Si este es el caso, el propio administrador se lo proporcionará a quien considere apropiado para participar en el juego.

Se informará si el juego tiene contraseña o no antes del inicio de la misma. Si no se informa, significa que el juego no tiene contraseña.

 

 

 

Responsabilidades que asume como administrador del juego

Como administrador y/o organizadores de juegos, tendrás acceso a:

 • Nombre y apellido de los participantes
 • Correo y teléfono
 • Todos los datos que se rellenan en la aplicación.

Desde Artic Game Apps no somos responsables del mal uso que se pueda hacer de estos datos. Al aceptar estas condiciones asumes el compromiso de no utilizarlas en ningún caso por una razón más allá de la aplicación, o que no esté relacionado con el juego en sí o el desarrollo de estos.

GAUDIRE CONTINGUT CREATIU SL

Dirección fiscal:

C/Pica d’Estats, 119

08272 SANT FRUITÓS DE BAGES

IDENTIFICACIÓN FISCAL: B16674053

info@gaudire.com

Terms of Use – GAUDIRE – ENGLISH

 

These terms of use govern how you can use the mobile app. When you create a user account in the app, you are accepting these terms.

 

The service

We agree to provide the full service of the app, being able to use the entire platform, including all the functionalities of it:

 • Create a custom user. This is what the other people involved in the game will be able to see.
 • Browse the app. See full-time statistics and all the data that appears.
 • Edit and configure your user profile.
 • See the information that your game administrator has provided you.
 • Promote an inclusive, participatory, and playful environment. Even if murder language is used, and a cemetery appears, it is considered the subject of a role-playing game, where only recreational and leisure purposes are pursued.

 

It should be noted very clearly that this application is a festive, participatory and leisure game. Also, that in no case makes real stories of deaths or murders, and that always is parody and satire about the eliminations of players.

To emphasize this fact, Artic Game Apps does not use the language of “kill” or “murder”, but becomes “delete”. Also, all the promotion and content of the app have been designed with animations and festive drawings to enhance this environment.

 

Commitments you make:

So that you can use our application we need you to assume these commitments:

 

Who can use the app?

We want an inclusive and open service, and at the same time comply with all safety regulations. Anyone can use the app, except for the following requirements:

 

 • Have minimum 14 years, or the minimum legal age in your country.
 • If you are between 15 and 18 years old, an authorization is needed from the parent or legal guardian to use the application.
 • You do not have a background indicating that you are prohibited from using any aspect of our application under applicable law.
 • Your user account has not previously been disabled due to a violation of law or any of our policies.
 • He has not been convicted of sexual offences.

 

Restrictions on the use of the application:

 • Don’t get someone else through or provide incorrect information. In the user creation space the information must be true, accurate and up-to-date. However, in the game profile edit section you can adapt your page depending on the guidelines given to you by the game administrator.
 • Do not carry out illegal, deceptive or fraudulent activities, or for illegal or unauthorized purposes.
 • You cannot violate these conditions or our security policies (or encourage others to do so).
 • Do not publish anyone’s private or confidential content, or carry out any activity that infringes the rights of another person, including those of intellectual or industrial property.
 • Don’t use offensive language or show disrespect towards someone else.

Permissions you grant us:

Permissions you grant us. As part of our agreement, you also grant us the necessary permissions to provide you with this service:

 • We do not claim ownership of your content, but you grant us the license to use it, making it possible for other people within the game to view it.
 • Permission to use your game profile information (nickname, photo, description, and configurable text depending on the game), making other users of the app view this information.
 • Permission to use your game profile information (nickname, photo, description and configurable text depending on the game), to appear in the summary of the people used.
 • Permission to use your data to create game statistics.
 • Permission to comply with the rules of the game. You agree to meet the game deadlines, as well as the rules assigned by the administrator, and available in the application. Also in the case of being able to eliminate participants at any time, or to give immunities.
 • Permission to request access to your device’s camera, so you can take the photo of your game profile.

Deleting, disabling, or cancelling your account:

 • In case of serious inappropriate use of the application, we will ask for legal responsibilities to assume the damages caused to the operation of the application.
 • Also, any attempt to access the source code of the application and make or attempt to take any action that modifies the usual functioning of the application without the permission of ArticGameApps will be prosecuted legally.
 • We may remove any content you share in the app if we consider that it violates these terms or any of our policies, or if required by law.
 • We may refuse to provide you or stop providing you with all or part of our service immediately if these terms of use are clearly, seriously or repeatedly violated, if you violate other people’s intellectual property laws or if the law requires us to do so.

If you consider that your user has been removed or content has been removed, and you think it is an error, you can contact us through our contact platform on the website.

 

Data Privacy Policy

 

To provide our service, we need to collect and use your information. This will only be used for the proper functioning of the application, and for the sections that follow:

 

What kind of information do we collect?

We collect personal information when creating your user profile (name, surname, email and, in some cases, your phone).

On the other hand, we collect information about your game profile (nickname, facial photo, description and two more configurable items by the game administrator). In any case, all users will be informed if the game requires identification with a countersay.

 

How do we share it?

The user profile information will not be made public to the participants of the application, but it will be by the game administrator in case you want to contact the participants.

On the other hand, the game profile section is what the game participants will see if it suits the dynamics of the game.

Also, if the player is removed, this information will appear in the list of deleted participants, along with the photo.

 

Who can see it?

Anyone outside the game can access to see the content of it if a user profile is created. However, depending on the configuration with the administrator, the games will be accessible with counters or not. If this is the case, the administrator himself will supply it to whoever he deems appropriate to participate in the game.

It will be reported whether or not the game is in contrasent before the start of it. If not reported it means that the game does not have a counter-design.

 

Responsibilities you assume as game administrator

As administrator and/or game organizers, you will have access to:

 • Name and surname of the participants
 • Mail and telephone
 • All the data you fill in in the app.

From Artic Game Apps we are not responsible for the misuse that can be made of this data. By accepting these conditions you assume the commitment not to use them in any case for a reason beyond the application, or that it is not related to the game itself or development thereof.

GAUDIRE CONTINGUT CREATIU SL

Tax address:

C/Pica d’Estats 119

08272 Sant Fruitós de Bages

TAX ID: B16674053

info@gaudire.com